Dokument: Stížnost Radě České televize ve věci seriálu Zapomenutí vůdci

Rada České televize

Vážené členky a vážení členové Rady České televize,

dovolte, abychom Vám adresovali stížnost na nečinnost České televize ve věci nápravy porušení zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně jeho ustanovení § 32 odst. 1 písm. b), které „ukládá provozovatelům povinnost zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním“. Toho se podle rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ze dne 9. 1. 2018 Česká televize dopustila odvysíláním seriálu Zapomenutí vůdci, konkrétně jeho dvou dílů o Lavrentiji Berijovi (zde).

RRTV nahlédla argumentaci stěžovatele a označila tyto dva díly seriálu za
„hrubě zkreslující a popírající historickou skutečnost“. Oba pořady je podle RRTV „možné považovat za souvislé dílo, které vyzdvihuje Berijovy ‚manažerské‘ úspěchy i charakter, ve světle čehož dochází k bagatelizaci zejména jeho účasti na zatýkání, popravách a stranických čistkách během tzv. Velkého teroru nebo jeho role iniciátora deportací kavkazských národů. Berijův podíl na represích je též prezentován jako něco, čemu se nemohl ve své funkci vyhnout, nicméně tak činil s přemáháním. Tím de facto dochází k omlouvání Berijových činů, které lze z historického hlediska považovat za kruté jednání a na jejichž základě byla zamítnuta jeho rehabilitace“.

RRTV Českou televizi vyzvala, aby v této věci do sedmi dnů od doručení upozornění zjednala nápravu. Česká televize doposud žádné kroky vedoucí k nápravě neučinila, nebo o tom alespoň neinformovala veřejnost, jíž je jako veřejnoprávní médium ze své podstaty zodpovědná.
Rádi bychom se připojili k výzvě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a žádáme Radu České televize, aby jako kontrolní orgán Českou televizi zavázala k podniknutí reálných kroků, které povedou k nápravě vzniklé situace.

Domníváme se navíc, že pochybením České televize nebylo jen odvysílání dílu o Lavrentiji Berijovi, ale celého seriálu Zapomenutí vůdci. K tomu nás vede několik důvodů.
Seriál byl natočen v koprodukci ruské státní televize Pervyj kanal a Ruské vojensko-historické společnosti, jejímž předsedou je ruský ministr kultury Vladimir Medinskij – jeden z nejaktivnějších ideologů režimu Vladimira Putina, známý svými snahami o revizi ruské a sovětské historie.

Ve všech dílech seriálu jsou záměrně zlehčována, vynechávána či přímo popírána fakta o politicky motivovaných perzekucích prováděných sovětským režimem a jeho představiteli proti několika milionům sovětských i cizích (včetně československých) občanů v letech 1917–1991, a to včetně jejich masových poprav a věznění v táborech gulagu a dalších místech odnětí svobody. Jedná se o fakta, která byla v posledních desetiletích doložena několika generacemi historiků v Rusku i za jeho hranicemi.

Zjevným cílem seriálu je také exkulpovat a idealizovat sovětské vůdce a představitele sovětských silových struktur odpovědných za perzekuce tak, aby mohli být v očích ruské i světové veřejnosti rehabilitováni alespoň mediálně, když jejich právní rehabilitace je prozatím neprůchodná.
Odvysíláním zjevně revizionistického seriálu Zapomenutí vůdci se veřejnoprávní Česká televize nekriticky připojila k snahám současného ruského vedení účelově překrucovat dějiny 20. století, a přispěla tak ke zneuctění památky obětí represivního systému v SSSR v letech 1917–1991 (včetně 1200 popravených a dalších tisíců vězněných Čechoslováků). Podobně jako popírání holocaustu a obhajobu nacistických zločinců je třeba považovat za nemorální také šíření názorů popírajících masové vraždy a perzekuce období stalinismu a snahu o veřejné vyviňování lidí, kteří jsou za ně odpovědní. V jednotlivých případech je také třeba zvažovat, zda se nejedná o trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.

Žádáme proto Radu ČT, aby v intencích výzvy RRTV a také této naší stížnosti uložila České televizi zjednat následující nápravu:

1) zveřejnit okolnosti, za kterých byl seriál Zapomenutí vůdci Českou televizí zakoupen od ruských distributorů (včetně informací o ruských partnerech v jednání) a uvést jména konkrétních zaměstnanců České televize, kteří rozhodli o výběru a uvedení seriálu na ČT 2; na tyto informace má veřejnost právo v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
2) zadat historikům a odborníkům na dějiny SSSR, ať již českým nebo zahraničním, aby provedli expertizu seriálu, a s jejími výsledky seznámit veřejnost; za adekvátní formu přitom považujeme diskusi o seriálu s autory expertizy a přizvanými historiky odvysílanou na jednom z programů České televize.

Doufáme, že nám ve věci naší stížnosti vyjdete vstříc a že budou na pravou míru uvedena lživá a zavádějící tvrzení, která zazněla v jednotlivých dílech seriálu Zapomenutí vůdci. Dostalo by se tak alespoň částečného zadostiučinění jak zneváženým obětem stalinismu, tak jejich příbuzným a také nám, divákům veřejnoprávní České televize.

S úctou

Jan Machonin a Alena Machoninová