Chazarský mýtus ve službách imperiální politiky

Dezinformační média orientovaná na podporu ruského vlivu čas od času oživují tzv. chazarskou teorii, která se propagandistům stává projekčním plátnem radikálního dějinného dualismu, v němž hraje roli hypotetické židovské spiknutí ohrožující idealizované ruské slovanstvo.

Co člověk zaseje, to sklidí. „Socrealistické“ obilné silo v dolnorakouském Waidhofenu, foto ppl

Pro některé křesťany může být emocionálním problémem fakt, že pohrdaní Židé jsou potomci tvůrců biblických knih, které církev uznává jako část křesťanského kánonu, že jsou dokonce možná pokrevně spojení s apoštoly a s Ježíšem. Zatímco teologicky lze tento problém sprovodit ze světa substituční teologií, která veškerá požehnání daná biblickému Izraeli Hospodinem snímá z vyvoleného lidu ve chvíli, kdy se Židé před Pilátem zřekli Krista, a převádí je na křesťany, pro stoupence spíše rasového antisemitismu je přijatelné řešení, které totéž provádí v etnické rovině. Tedy je nutné dokázat, že dnešní Židé nejsou nikterak geneticky, etnicky, rasově a vůbec jakkoliv biologicky spříznění s biblickými Židy. Takovým vítaným „důkazem“ se roku 1976 stala publikace Arthura Koestlera (1905-1983) Třináctý kmen, Chazarská říše a její dědictví.1

Sám autor, sekulární a levicově smýšlející židovský spisovatel původem z Maďarska napsal řadu významnějších literárních děl, nicméně do obecného povědomí vstoupil svou kontroverzní tezí o chazarském původu evropských Židů. Koestler vycházel ze sporých historických pramenů o Chazarech, kočovném kmeni spřízněném snad s Turky a Mongoly. V polovině 6. století se tyto kmeny začaly usazovat v oblasti mezi Černým a Kaspickým mořem. V roce 740 vládci Chazarů, chazarská nobilita a snad i poměrně velký počet prostých lidí, přijali judaismus, podle všeho z pragmatických důvodů, totiž z touhy po nezávislosti na křesťanských či islámských vládcích mocných sousedních říší. Chazarská konverze k judaismu však nikdy nebyla bezpochybně doložená historickým bádáním. Dějiny Chazarů znamenaly jednak intenzivní obchodní činnost a jednak dobývání nových oblastí a neustálý zápas s mocnými sousedy. Jejich panství se rozkládalo mezi významnými oblastmi ovládanými autoritativními monoteistickými náboženstvími a mezi silnými a kulturně vyspělými velmocemi, totiž mezi křesťanskou Byzancí a islámskými chalífáty, od konce devátého století k mocným sousedům navíc přibyla prudce se rozvíjející Kyjevská Rus. Během 10. století Chazarská říše z dějin zcela mizí.

Údajná konverze Chazarů k judaismu vzněcovala fantazii již dříve, například významný středověký židovský filosof a básník Jehuda ha-Levi (1075-1141) proslavil Chazary ve svém teologickém díle Kitáb al-Khazari obecně zvaném Kuzari.2 Básník využil exotické téma k obhajobě své víry formou teologicko-filozofické disputace učeného rabína s chazarským vladařem Bulanem. Příběh vypráví o tom, že se chazarskému kaganovi ve snu opakovaně zjevoval anděl, který jej nabádal k větší poslušnosti Bohu. Zbožný král nevěděl, jak jeho žádost splnit, pozval si tedy do svého paláce řeckého filosofa, křesťanského misionáře, islámského muláha a židovského učence, jímž byl rabi Jicchak ha-Sangari, aby mu ukázali správnou cestu víry. Žádný z nich kromě rabína mu ale nenabídl uspokojivou odpověď na jeho hlad po Bohu. Vládce a jeho lid si tedy zvolili judaismus. Jehuda ha-Levi užívá pro svou apologii formu fiktivní disputace, Chazaři mu slouží pouze jako exemplum, nicméně v jeho podání jsou to lidé zbožní, hledající pravdu, kultivovaní a přemýšliví.

Současní antisemité zdůrazňují chazarskou bojovnost, věrolomnost a násilnou povahu, jejich interpretace dějin již sugeruje zvláštní odpor vůči potomkům chazarských násilníků, jimiž jsou v očích antisemitů Aškenázové, ne-li všichni současní Židé. Takto vypadá popis Chazarů v podání antisemitské propagandy: „Historické záznamy dokládají, že Chazaři pocházejí ze směsi Mongolů, Turků a Finů. Již ve 3. století po Kr. byli identifikovatelní v stálých bojích v oblastech Persie a Arménie. Později, v 5. století, Chazaři byli mezi pustošivými hordami Huna Attily. Kolem roku 550 po Kr. se kočovní Chazaři začali usazovat v oblasti kolem severního Kavkazu mezi Černým a Kaspickým mořem. Chazarské hlavní město Itil bylo založeno při ústí řeky Volhy do Kaspického moře, aby mohli kontrolovat lodní dopravu po řece. Chazaři potom vymáhali mýtné 10% na všechen náklad, který byl přepravován po řece v městě Itil. Ti, kdo odmítli, byli zabiti. Své království pevně zasazené na úpatí Kavkazů Chazaři začali přeměňovat na říši podrobených lidí. Stále více slovanských kmenů, které byly v porovnání s Chazary mírumilovné, bylo podrobeno. Staly se součástí Chazarské říše a byly donuceny Chazarskému království stále platit poplatky. Placení poplatků podrobenými lidmi bylo ovšem vždy znakem říší, ale ne po způsobu Chazarů. Takzvané velké říše světa vždy daly něco na oplátku za vybrané poplatky. Například Řím udělal z podrobených lidí občany; a za vybrané daně získali civilizaci a ochranu před útoky potenciálních nájezdníků. To ale nebyl případ Chazarské říše. Lidé, kteří byli poddanými Chazarů, dostali na oplátku za své platby jedinou věc, a tou byl nejistý slib: Chazaři se zdrží dalších útoků a plenění, dokud budou poplatky placeny. Poddaní Chazarské říše nebyli tudíž ničím jiným než oběťmi obrovského vydírání. Chazarští vládcové byli tudíž všeobecně neoblíbeni a nenáviděni v oblastech, které ovládali, ale zároveň byli také obáváni pro jejich nelítostné zacházení s každým, kdo se jim postavil na odpor. A tak se Chazarská říše rozpínala, až zaujímala rozsáhlé oblasti nynějšího Ruska a jihovýchodní Evropy.“3

Zatímco podle historických pramenů byla Chazarská říše vyvrácena Rusy, antisemité vytvářejí dualistický obraz ničivého zápasu mírumilovných slovanských obětí a násilnických, kořistnických Chazarů, přímých předků dnešních Židů. V antisemitské propagandě se neobjevuje vcelku logická otázka, jak mohou být potomci mongolských nájezdníků modroocí a světlovlasí, jak tomu často bývá právě u evropských Aškenázů. Ožívá zde jeden z mýtů o odvěkém souboji dvou nesmiřitelných ras, z nichž jedna reprezentuje dobro a druhá, tedy židovská, reprezentuje zlo. Tato odvěká bitva trvá podle chazarského konspiračního vyprávění od pravěku až dosud, Chazaři zničili pravoslavnou Rus nastolením bolševismu a rovněž nyní opět ohrožují putinovské Rusko svými světovládnými plány. O antisemitismu pak podle těchto ideologů vlastně ani nelze hovořit, neboť Chazaři nejsou Semité.  „… sú to ľudia, ktorých prapraprarodičia sa o Blízky východ ani neobtreli a ich nenávisť voči Palestínčanom, ale aj voči Jemenitom či etiópskym židom je čistý rasizmus. Táto ázijská stepná čvarga podľa dobových záznamov z čias Chazárie žila z rozvratu, rozkolu, chaosu a rabovačiek. Ako bonus prevádzkovala otrokárstvo. Vždy kvitla na ľudskom nešťastí. Nič iné nevedela – a to jej aj zostalo.“4

Z této argumentace je zřejmé, že chazarská teorie má za účel delegitimizovat nárok Židů nejen na území Izraele, ale též na dávné dějiny spjaté s biblickými světci a hrdiny a se svatými písmy křesťanských církví. Jde o pokus nastolit genetickou diskontinuitu, která by doplnila náboženskou diskontinuitu nastolenou substituční teologií a legitimizovala antisemitismus, případně z něj obvinila Židy, kteří jakožto Chazaři nejsou Semité, tudíž nenávist uplatňovaná vůči nim nemůže být antisemitismem – dokonce je to legitimní obrana před odvěkými nepřáteli Slovanů a pravých Semitů. Antisemity jsou v tomto podání naopak evropští Aškenázové utiskující jediné pravé Semity, potomky biblických Izraelců, totiž Palestince, přičemž Abrahám nebo Ježíš mají palestinský původ. Tuto teorii propaguje například mezi neonacisty velmi oblíbený palestinský aktivista žijící v Bratislavě Nidal Saleh (nar. 1936).

Zatímco pro některé křesťany, nebo propalestinské aktivisty je téma Chazarů důležité k delegitimizaci současného Izraele, pro ruský ezoterický mesianismus jde o šifru metafyzického nepřítele. Pro mnohé komentátory splývá slovo Chazar s démonickou entitou ovládající dějinné krize a katastrofy.

Chazarskou teorií se zabýval například ruský kontroverzní historik a antropolog Lev Nikolajevič Gumilev (1912-1992) jinak známý svým „neoeurazianismem“, školou, která se rozšířila zejména po pádu Sovětského svazu a získala mnoho stoupenců převážně ve střední Asii, neboť vnesla nový, a to nikoliv eurocentrický, pohled do historie asijských národů. Gumilevovy teorie bývají oponenty5 označovány za antisemitské, neboť Gumilev považoval Židy za parazitní společnost, která zotročila Chazarskou říši a vnutila jí svůj dekadentní způsob života. Kultura Chazarů se podle jeho názoru vlivem judaismu zcela proměnila. „Judaisté samotní byli nepřátelé jakékoliv nauky antisystému.6 V tomto světě milovali jenom sami sebe, své činy a své potomky. Uchylovali se k tajemství a lžím, zbraně si vypůjčili od svých nejúhlavnějších nepřátel, řeckých gnostiků, aby přivedli svůj národ k triumfu. Ale tyto zbraně používali pouze proti pohanům a modlářům. Judaisté dobře věděli, že manicheismus podvrací každý pozitivní systém. Proto rádi hledali manicheismus u jiných národů, ale nikoliv mezi sebou.“7

Na počátku roku 2013 se na dezinformačním a mnohdy antisemitském webu Freeglobe.cz objevil převzatý nepodepsaný článek8 rozvíjející nejen chazarskou teorii, ale obsahující ve zkratce řadu antisemitských motivů včetně vyhrůžek na adresu evropských Židů. Původním zdrojem byl, jak se zdá, slovenský web Nadhľad, kde byl článek zveřejněn 29. prosince 2012. Zde se mimo jiné píše: „Rozleptali boľševizmom Rusko, zmrzačili vojnou Európu, rozložili banksterstvom Ameriku, vybývali Palestínu a popri tom rozvrátili celý Blízky východ. A teraz nomádska svoloč vykúka spoza plota krachujúcej kolónie Izrael, jastriac po novej domovine. A ajhľa, objavila starú dobrú Chazáriu. V izraelskom Háreci vyvolený ľud, ktorý si beštiálne etnické čistky Palestíny odôvodňoval svojím božským nárokom na tento kúsok světa…

… pred pár desaťročiami sionizmom posadnutí európski chazaroidi zväčša násilne vystrnadili tamojšie židovské obyvateľstvo zahusťovať židovské osídlenie v palestínskej „zemi zasľúbenej“…

A čo európski chazaroidní židia, t.č. kolonizujúci Palestínu? Táto nomádska svoloč by sa najradšej spakovala a odtiahla… ups, už nie do hnilej Ameriky… ale pre zmenu do lokality, kde sa rozkladala bývalá Chazarská ríša. Nie je to zlé miesto. Tabu o Chazárii sa rúca. Už to nebude „konšpiračná teória“, ako doteraz bučali sionisti, pretože teraz sa Chazária môže zísť. Hm, domáci sa na nich tešia. Nie je to žiadne pohodové mediteránne dobrácke palestínske obyvateľstvo, ktoré mohli v roku 1948 európski sionistickí chazaroidi kosiť z guľometných hniezd ako zver. Čakajú ich rovnaké stepné beštie. Len poďte, poďte. Nejaké chazarské účty ešte zostali nevybavené.“9

Tato rétorika zesílila již před rokem 2013, kdy na Ukrajině proběhl tzv. Majdan, hnutí za nezávislost na Rusku, a navazovala na starší antisemitské konspirační teorie. V rámci hybridní války Ruska proti Ukrajině pak chazarský mýtus pomáhal přesvědčovat veřejnost, že současná Ukrajina je jakousi znovuzrozenou démonickou Chazarií. Tato kampaň nacházela své agitátory též v České republice, kde již několik let snaživě působila Putinova pátá kolona.

Na webu monarchistického občanského sdružení MONOS publikoval katolický aktivista Bohumil Šourek aktualizovanou variaci chazarské teorie10 a označil nově zvoleného ukrajinského prezidenta Petra Porošenka za Chazara. Šourek nebyl jediným autorem, kdo tento argument využíval. Porošenko jakožto ukrajinský oligarcha, „čokoládový král“, první veřejně a výrazně podpořil Majdan. Když 1. prosince 2013 vystoupil na jedné z kyjevských demonstrací, byl napaden fašistickou bojůvkou a zahrnut antisemitskými nadávkami. Jen na poslední chvíli se se mu podařilo spolu se synem ukrýt v autě. Fašistické stránky o Petru Porošenkovi šířily, že je Žid a že jeho původní jméno je Walzman, ačkoliv se to nikdy nikomu nepodařilo věrohodně dokázat. Propagandu ruských extremistů včetně pověstí o Porošenkově židovství ochotně přebíraly české servery podobného zaměření včetně webu MONOS. Poté, co Bohumil Šourek ve svém patetickém článku připomenul Konstantina a Metoděje i Jana Husa, vzpomenul další červencové výročí:

„Existuje však ještě jedno výročí, pozapomenuté a nepřipomínané, přesto však významné především pro Slovany, leč i pro celou evropskou křesťanskou civilizaci. Tak jako Karel Martel v roce 732 zvítězil u Poitiers nad arabskou armádou, čímž ukončil arabskou invazi do Evropy, tak o 200 let později svým vítězstvím nad Chazary osvobodil Svjatoslav Igorevič zbývající Slovany od chazarské nadvlády a otevřel cestu rozvoji Kyjevské Rusi.

3. července uplynulo totiž právě 1050 let od bitvy, ve které kníže Svjatoslav porazil Chazarský kaganát, představující do té doby jeden z nejmocnějších států východní Evropy. Osvobození se tak dočkal poslední slovanský kmen – Vjatiči. V následujícím roce chazarské vojsko porazil znovu. Tehdy dobyl nejprve Sarkel, posléze, když se spojil s Oguzy i Itil a Semender. Tím chazarská říše zanikla. Nějakou dobu se sice ještě potápěla v agonii, chazarskému vládci se po odchodu Rusů podařilo ještě na čas ovládnout Itil, ale v roce 985 zemi opětovně dobyl další kyjevský panovník Vladimír. Lví podíl knížete Svjatoslava na pádu tehdejší velmoci východní Evropy – chazarské říše – byl však zásadní. Kyjevská Rus v závěru Svjatoslavova života představovala jeden z největších států tehdejší Evropy. Bylo především Svjatoslavovou zásluhou, že skončila chazarská svrchovanost nad východoslovanskými kmeny.

Zbývá otázka: nekončí kyjevská Rus Porošenkem? Začátek tohoto závěrečného období může charakterizovat ukrajinský hladomor, vyvolaný gruzínským diktátorem a jeho židovským nohsledem Lazarem Mojsejevičem Kaganovičem (nomen omen?) a dokončovaný současnou genocidou pod vedením zrádce Petra Olexijoviče Porošenka, prodávajícího svou zemi za třicet stříbrných. Tak smutně končí Kyjevská Rus, nazývaná dnes Ukrajina.          

Je Porošenko chazar, který se snaží konečně porazit Kyjevskou Rus? Podaří se mu to? Ostatně jediný současný slovanský stát, který je možno plně považovat za suverénní, je Rusko. Slované budou nuceni znovu bojovat o svobodu, o možnost rozhodovat o sobě.“11

O stupeň fantasknější je konspirační teorie o Druhé Chazarii a o „hadích lidech“.12 Nejde o původní českou či slovenskou produkci, překlady této teorie se začaly objevovat na sociálních sítích zhruba od srpna 2014. Jde o publikační činnost úspěšného13 křesťanského blouznivce Texe Marrse (nar. 1944) z Austinu v Texasu, který kromě provozování rozhlasového pořadu a webu Power of Prophecy ve vlastním nakladatelství RiverCrest Publishing vydává řadu tištěných publikací na téma konspiračních teorií včetně spekulací o nové chazarské vlasti pro Židy a o protiruském židovském spiknutí. Na svých stránkách píše, že ukrajinský lid trpí a je utiskovaný sionistickými Židy, kteří se nyní s americkou pomocí stali otrokáři Ukrajiny. Mají být otevřeny koncentrační tábory a mají být naplněny rodilými Ukrajinci.14 Podle této konspirace se mají někteří Židé vrátit z Izraele na Ukrajinu a zde mají vytvořit druhou Chazarskou říši. Marrs jde ještě dál a tvrdí, že podle nových objevů je DNA Židů zvláštní, jde o „hadí“ geny. Marrs toto tvrzení opírá o Matoušovo evangelium,15 o novozákonní Zjevení a o údajné výsledky vědecké analýzy. „Všechno do sebe zapadá. Genetika odkryla závoj času a objevila Hada a jeho lidi. Těm se nyní říká „Židé“ a jsou to stoupenci zlé entity, kterou Bible popisuje jako „ten  starý had, ďábel“.16 Jde o velmi masivní příklad dehumanizace protivníka.

Tex Marrs je velmi plodným kompilátorem a propagátorem rozličných antisemitských konspiračních teorií, například v jiné své obsáhlé knize přičítá všechny světové tragédie na vrub sionistickým Židům.17 Pokud míní anonymní autor či překladatel článku na Hájkově Protiproudu „americkým publicistou a historikem Jimem Marrsem“ ve skutečnosti Texe Marsse, pak již v listopadu 2013 vyšel i v České republice text reprezentující tuto konspirační teorii.18

Nicméně překlady Marrsových děl nejsou prozatím v České republice příliš dostupné a dochází spíše k jeho parafrázování a citování na sociálních sítích. Ukrajinská krize je výjimkou, do jisté míry probudila zájem o jeho konspirační teorie týkající se tohoto tématu a antisemité začali na jeho díla odkazovat a části z nich překládat. Spolu s odkazy na literaturu se objevují různé odkazy na videa na youtube, která podporují chazarskou konspirační teorii.19

Konkrétnější byly články Alexe Bolynského vydané na Freeglobe.cz, které rozvíjely komplikovanou konspirační teorii o Židech toužících anektovat Ukrajinu, s pomocí Západu vytlačit ochrannou moc Ruska a podmanit si původní obyvatelstvo v nové Chazarské říši.20 Je zřejmé, že tyto články zpočátku spíše odtržené od reality, jak ji vnímali čeští a slovenští čtenáři, začaly nabývat aktuálnosti spolu s eskalací napětí na Ukrajině, s Putinovým záborem Krymu a se zásahy ruských bojůvek a proruských rebelů na východě Ukrajiny. Konspirační teorie týkající se této oblasti začaly být opět zajímavé a jejich sdílení se stalo pevnou součástí mediální války. Okruh aktivistů proslulých antisemitskými postoji, akcemi a texty se téměř přesně kryje s okruhem zastánců tvrdého postupu Moskvy vůči ukrajinské opozici, jakkoliv sám Putin klasický antisemitismus důrazně odsuzuje.

Vedle zájmu o delegitimizaci Izraele je chazarský konspirační blud používán k aktivizaci prokremelských dezinformačních webů a k mobilizaci veřejnosti předložením dualistické koncepce dějin. Čtenář má být přesvědčen, že dobro, pravda, ušlechtilost a nakonec i spása leží na straně duchovně čistého Ruska, zatímco mýtická Chazarie, reprezentovaná liberální demokracií, západní kulturou a euroatlantickou civilizací, které jsou produktem odvěkého židovského působení, představuje dekadenci, otroctví a v posledku smrt. Zatímco přímočará propaganda, jak si ji mnozí pamatujeme z éry SSSR, by dnes patrně měla jen malý úspěch, heroický mýtus zabalený do neopohanského ezoterického hávu odpovídá infantilnímu duchu postmoderní společnosti, která stále ochotněji přijímá tzv. alternativní vědu, alternativní spiritualitu, alternativní pravdu alternativních médií, totiž směs barvitých příběhů, popkulturních ikon, tajuplných a senzačních odhalení a mobilizačních vzruchů.

Text je upraveným a aktualizovaným výtahem z publikace: Věra Tydlitátová, Židé v Putinově stínu. Antisemitismus v české prokremelské propagandě. Západočeská univerzita v Plzni 2017.

Jak dlouhé jsou stíny druhé republiky, protektorátu, komunismu…

1 Koestler, Arthur. The Thirteenth Tribe: The Kazar Empire and Its Heritage

2 Yehudah ha-Levi. Kuzari: In Defense of the Despised Faith

3 Beter, Peter. Tisíciletá válka mezi Ruskem a Chazary. Tento text aktualizoval 6.8.2012 portál Freeglobe.cz redigovaný Adamem B. Bartošem.

4 Chazar hľadá vlasť

5 Rossman, Vadim, et al. Russian Intellectual Antisemitism in the Post Communist Era

Klier, John. The Myth of the Khazars and Intellectual Antisemitism in Russia, 1970s–1990s

Yasmann, Victor. The Rise of the Eurasians

Yasmann, Victor. Red Religion:An Ideology of Neo-Messianic Russian Fundamentalism

Shnirelman, Victor A. The Story of a Euphemism: The Khazars in Russian Nationalist Literature

Malakhov, Vladimir. Racism and Migrants

6 Gumilevův termín „antisystém“ označuje jednak úpadkové, či parazitické kultury vzniklé smíšením původních kultur a jednak kultury zavlečené cizinci. Viz: Rossman, Vadim, et al. Russian Intellectual Antisemitism in the Post Communist Era. s. 77.

7 Rossman, Vadim, et al. Russian Intellectual Antisemitism in the Post Communist Era. s. 78.

8 Chazar hľadá vlasť

9 Beter, Peter. Tisíciletá válka mezi Ruskem a Chazary. Tento text aktualizoval 6.8.2012 portál Freeglobe.cz redigovaný Adamem B. Bartošem.

10 Tydlitátová, Věra. E-anitisemitismus. Projevy antisemitismu na českém internetu. s. 107-113

11 Šourek, Bohumil. Zapomenuté výročí. Svjatoslav porazil Chazarský kaganát. A co současný chazar Porošenko?

12 Marrs, Texe. The Serpent People Return to Ukraine

13 Marrsovy knihy Dark Secrets of the New AgeMystery Mark of the New Age byly bestselery na křesťanském knižním trhu v letech 1987 a 1988.

14 Tamtéž

15 Mt 23,33

16 Marrs, Texe. The Serpent People Return to Ukraine

17 Marrs, Texe. Conspiracy of the Six-Pointed Star: Eye-Opening Revelations and Forbidden Knowledge About Israel, the Jews, Zionism, and the Rothschilds

18 Dnešní výročí bolševické revoluce z roku 1917 je stále v zajetí mýtů: Byla připravena evropskými a americkými bankovními a zednářskými kruhy? Věděl to i Churchill… Vše dále pokračuje

19 The Khazarian Conspiracy (Full Film) The Synangogue of Satan

20 Bolynskij, Ales. K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (1/1); Bolynskij, Ales. K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (2/2) Chasidská sekta chce rozpoutáním pekla uspíšit příchod Mesiáše. Ukrajina nahradí Izrael

Prameny:

Beter, Peter. Tisíciletá válka mezi Ruskem a Chazary. In: Radio Islam. Dostupné z: http://www.radioislam.net/czech/czech_30023.htm (online)(28.6.2012)

Bible. Český ekumenický překlad

Bolynskij, Ales. K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (1/2). In: Freeglobe.cz 5.7.2012. Dosupné z: http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1940-k-cemu-je-evrope-dobry-vlastni-knesset-1-2-.aspx (online)(21.7.2012)

Bolynskij, Ales. K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (2/2). Chasidská sekta chce rozpoutáním pekla uspíšit příchod Mesiáše. Ukrajina nahradí Izrael. In: Freeglobe.cz 16.7.2012. Dosupné z:  http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1974-k-cemu-je-evrope-dobry-vlastni-knesset-ii-.aspx (online)(21.7.2012)

Dnešní výročí bolševické revoluce z roku 1917 je stále v zajetí mýtů: Byla připravena evropskými a americkými bankovními a zednářskými kruhy? Věděl to i Churchill… Vše dále pokračuje. In: Protiproud 7.11.2013. Dostupné z: http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/649-dnesni-vyroci-bolsevicke-revoluce-z-roku-1917-je-stale-v-zajeti-mytu-byla-pripravena-evropskymi-a-americkymi-bankovnimi-a-zednarskymi-kruhy-vedel-to-i-churchill-vse-dale-pokracuje.htm (online)(20.10.2019)

Klier, John. The Myth of the Khazars and Intellectual Antisemitism in Russia, 1970s–1990s. In: The Slavonic and East European Review. Volume 83, Number 4, 1 October 2005, p. 779-781.

Koestler, Arthur. The Thirteenth Tribe: The Kazar Empire and Its Heritage. Popular Library; 5/16/78 edition (June 1, 1978)

Malakhov, Vladimir. „Racism and Migrants„. In: Neprikosnovennij Zapas, 2003

Marrs, Texe. Conspiracy of the Six-Pointed Star: Eye-Opening Revelations and Forbidden Knowledge About Israel, the Jews, Zionism, and the Rothschilds. Rivercrest Publishing (Jun. 1st, 2011)

Marrs, Texe. The Serpent People Return to Ukraine. In: Power of Prophecy. Dostupné z:  http://www.texemarrs.com/082014/serpent_people_return.htm (online)(20.10.2019)

Rossman, Vadim, et al. Russian Intellectual Antisemitism in the Post Communist Era. (Studies in Antisemitism Series). University of Nebraska Press (July 1, 2002)

Shnirelman, Victor A. The Story of a Euphemism: The Khazars in Russian Nationalist Literature. BRILL. Dostupné z: https://brill.com/view/book/edcoll/9789047421450/Bej.9789004160422.i-460_019.xml (online)(20.10.2019)

Šourek, Bohumil. Zapomenuté výročí. Svjatoslav porazil Chazarský kaganát. A co současný chazar Porošenko? In: Freeglobe.cz 7.7.2014. Dostupné z: https://www.freeglobe.cz/Articles/4142-zapomenute-vyroci-svjatoslav-porazil-chazarsky-kaganat-a-co-soucasny-chazar-porosenko-.aspx (online)(13.10.2019)

The Khazarian Conspiracy (Full Film) The Synangogue of Satan. Video. Dostupné z: https://archive.org/details/TheKhazarianConspiracyFakeJewsOfTheSynagogueOfSatan (online)(20.10.2019)

Tydlitátová, Věra. E-anitisemitismus. Projevy antisemitismu na českém internetu. Nakladatelství ZČU, Plzeň 2013

Yasmann, Victor. Red Religion: An Ideology of Neo-Messianic Russian Fundamentalism. In: Demokratizat: The Journal of  Post-Soviet Democratization. Vol. 1, No. 2. p. 26.

Yasmann, Victor. The Rise of the Eurasians. In: The Eurasian Politican Issue 4, August 2001. Radio Free Europe 1992