Již zítra Krvavý román

Předmluva pokladníka obětavého nakladatelstva Kētos k českému překladu původně německého doslovu a kommentáře k Váchalově Krvavému románu

V duchu Váchalově a dle známého rčení: „Neumjſs-li niemecky, neczti czeſky“ vydalo obětavé a na titulní straně podepsané nakladatelstvo l.P. 2019 vůbec první kommentář k Váchalovu Krvavému románu, a to samozřejmě v němčině, společně s překladem díla do němčiny, neztrácejíc jediné my­šlénky na to, že by bylo kdy nutno tento kommentář do jazyka czeſkého přeložiti. Ukázalo se však, že žijí pod sluncem i takoví Czechowé, již milujíce Váchala němčinou přesto nevládnou. I naléhali četby německojazyčného kommentáře neschopní tito citliví čtenářové a laskavé čtenářky neúnavně na obětavé nakladatelstvo naše, hrozíce astrálními útoky na chod hospodaření a duševní stav ředitelstva jeho, až slavné Ministerstvo kultury České republiky a svaz českých preparátorů koček se slitovaly nad neštěstím ros­toucího počtu občanův i donutily vysokou podporou a hromadnými subskripcemi mou osobu k tomu, aby překlad původně německojazyčného kom­mentáře přece jen poříditi nechala. Tehdy rozplakal se Cikán. — Bylť tento spravedlivý muž přesvědčen, že musí celý kommentář přepsati a pro potřeby Čechův upraviti, aby se nedozvídali věcí, kteréž je nezajímají a kteréž věděti nemusí, jsouce šťastni i bez nich. I rozhodl jsem se já, sprostý pokladník obětavého nakladatelstva, že Cikánův kommentář přeložím potajmu sám, neboť by kniha při pečlivé spolupráci Cikánově do roku 2030 dokončena zajisté nebyla. Bůh je mým svědkem, že jsem dosud krom uhlův a brambor nikdy ničeho nepřekládal, že jsem se při práci na knize této však snažil psáti stylem primitivním a srozumitelným, jímž nevládnu. Na následující straně tedy začíná Cikánův doslov k jeho překladu Krvavého románu, mnou přeložený, později začne kommentář, řazený podle strany a odstavce a obsahující i poznámky k německému překladu a nakonec je v knize této obsažena bi­bliografie krváků Váchalem zmiňovaných atd. — Nemusíte knížečku čísti, hlavně ji valně kupujte, aby bylo na pivo, je tu drahé. ­

S úctou, ve Vídni v den práce a Lásky 2020

Physétér Mousaios Hecht.

Váchalův Krvavý román není jen legrace a mystifikace, alébrž veleprecisně komponované dílo, otvírájící téměř každým slovem, každou narážkou a každou zdánlivou chybou dvéře do nesčetných komnat, sálův a pokojíků. Vystupňování typických krvákových prvků vytváří poetiku mnohovrstvých associací — a nakonec se z nesčetných dějových linek a grafických point vyklube poetologický koncept současnosti všeho.

Kdo komu kdy vykopne ok-o?

Na koho odkazují jména Rudibanera či Elzevíra?
Kdo je rada Jäger, dr. Čumenda či lékárník z Vyhlídky?
A gutfrdumr porkodijam, kde leží dědina N.?

Ondřej Cikán pracoval na německém překladu a vůbec prvním kommentáři Krvavého románu šest let. Nýni vychází jeho kommentář i v češtině — a to s bibliografií všech Váchalem zmíněných lidových románů.

Křest knížky proběhne 1. 10. v litomyšlském Portmoneu.