Zákaz kouření čili štěstí mas

Orgán ochrany veřejného zdraví vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a) až c), § 3 odst. 3, § 5, pokud jde o stánky s občerstvením, provozovny stravovacích služeb a ubytovací zařízení, § 8 odst. 1 písm. e) až g) a k), § 8 odst. 2 v prostorech, kde kontroluje zákaz kouření, § 9, § 10 písm. a) až c), § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a) až c), e) a g), § 11 odst. 3 a 4, § 13, pokud jde o stánky s občerstvením, provozovny stravovacích služeb a ubytovací zařízení, a § 16.

Stojí v novém protikuřáckém zákoně, podle kterého správní delikty, co se týká kouření, alkoholu či jiných návykových látek, projednává:

  1. a) obec v přenesené působnosti, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9, b) orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a), e) a g), § 36 odst. 1 písm. a), f) až h), j) a q), § 36 odst. 4 písm. a) až c), § 36 odst. 5 písm. a) a b) a § 36 odst. 8, c) Česká obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), d) až j), l), o), q) a r), a to v rozsahu výkonu kontroly povinností podle § 30 odst. 4, d) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a), d) a m) a § 36 odst. 1 písm. a), e) až g), i), j) a o), e) Česká školní inspekce, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. e) a g), § 36 odst. 1 písm. a), b), j) a k) a § 36 odst. 5 písm. a) a b), f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. o) a p), g) správce spotřební daně, jde-li o správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. a), i), j) a p), h) orgán Celní správy České republiky, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a) a i) a § 36 odst. 1 písm. a), e), i), j), o) a p), i) orgán Finanční správy České republiky, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), j) a p), j) obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), f), g) a j), k) orgán, který udělil poskytovateli zdravotních služeb oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li o správní delikty podle § 36 odst. 4 písm. g) a h).

praví se v novém protikuřáckém zákoně, který se vztahuje nejen na cigarety, ale i na elektronická šidítka, stejně jako na žvýkací a šňupací tabák, alkohol, či trávu a další požitky, zatímco cukr, největší tuzemský zabiják, zůstal stranou, zatím.

Paráda. V zájmu demokracie je třeba se starat o zdraví lidí, protože kdyby lidu nebylo, kdo by pak vládl? Základem práce s masami je zajistit jim pocit bezpečí a štěstí. Stát musí být ne jen jako otec, ale i jako matka. Velký beduínský státník, vůdce Libyjské arabské lidové socialistické džamáhíríje Muammar Al-Kadáffí, nositel čs. Řádu Bílého lva, to věděl. Zakázal alkohol a hry a během pár let v rámci programu arabského vlasteneckého socialismu přivedl bohatou Libyi mezi chudé země, čímž se mu podařilo odstranit sociální nerovnost.

Kadáffímu bylo jasné, že pokud chce uspět, musí vrátit demokracii její skutečný obsah. Ve své Zelené knize ozřejmil, proč jsou parlamenty a politické strany stejným podvodem na demokracii jako referenda: Ti, kdo říkají „ano“, a ti, kdo říkají „ne“, nevyjadřují ve skutečnosti svou vůli. Byli umlčeni koncepcí moderní demokracie. Bylo jim dovoleno, aby vyjádřili jen jedno slovo: buď „ano“ nebo „ne“. To je nejkrutější a nejutlačovatelský diktátorský systém, napsal Kadáffí, který věděl, že s „ano a ne“ se vládnout nedá, k tomu je potřeba mnoho slov, podobně jako je inkriminovaný zákon proti kouření dva a půl krát delší než tuzemská Ústava.

Systém ano – ne je základ Kadáffího tyranie: znásilňuje lidskou přirozenost, nutí lidi se rozhodovat, a tedy nést následky. Nejvyšší demokracie, což je štěstí mas, ale spočívá v tom, že rozhodování a odpovědnost za ně, za všechno, včetně vlastního života, nese někdo jiný, který ví, co masy chtějí, co potřebují, zatímco lidé si jednoduše žijí.

Tato absolutní demokracie, o které snil beduín Kadáffí, dobře funguje ve vysoce proorganizovaných společenstvích bezobratlých. V mravenčích megapolích o milionech tvorů nikdy nenastane dopravní zácpa, protože jednotliví mravenci fungují jako jeden velký živý organismus, mravenec se nemusí rozhodovat, jestli doprava nebo doleva, a tudíž se nikdy nemýlí, vše je dopředu dané a organisace perfektně funguje. Nikdo nekouří, nepije, nekrade, v mraveništi vládne bezpečí a pořádek a všichni mravenci pracují do úmoru ve prospěch celku, jak to pro mravence zařídila starostlivá matka evoluce.

Nejdokonalejší organismus v tomto ohledu je lán pšenice, v řádcích táhnoucích se k horizontu, jedno nerozlišitelné stéblo vedle druhého – sociálně, etnicky, kulturně rovnorodé a rovnocenné. Není divu, že obilí tak fascinovalo (a inspirovalo) komunisty. Maova kulturní revoluce nebyla nic jiného než snaha organizovat společnost jako obilný lán – zaseje se a násobně se sklidí.

Díky obilí nahlédl Mao pravdu, že klíč k dějinám spočívá v organisaci mas.

„Opravdovými hrdiny jsou masy, kdežto my býváme často až směšně naivní. Kdybychom to nepochopili, nemohli bychom získat ani sebemenší znalosti o věcech.“ („Předmluva a doslov k ‚Materiálům z průzkumu vesnice‘“, březen-duben 1941)

Mao řekl: „Lidové masy mají nevyčerpatelnou tvůrčí sílu. Jsou schopny zorganizovat se a zaútočit na všechna ta místa a odvětví, kde mohou uplatnit svou sílu, zaútočit na výrobu do hloubky i do šířky a vytvářet si tak stále více prostředků pro šťastný život.“ (Úvodní poznámka k článku „Přebytečná pracovní síla našla východisko“, 1955)

Mao pochopil, že v masách sídlí nejen dějiny, ale jsou klíčem k poznání makrokosmu i mikrokosmu – když máme masy, nepotřebujeme ani dalekohledy ani mikroskopy. Masy jsou nejúčinnější nástroj, jak formovat svět. Základem k tomu je nechat projevit vůli mas, vcítit se do mas, pochopit masy, naslouchat masám, vědět, co masy chtějí, co cítí, co myslí a co nemyslí, co necítí – navštěvovat masy, v kraji, v práci, v rodině, cítit masy, chtít masy, být s masami, jíst masy, myslet s masami, myslet za masy.

V organisaci mas je důležitá osvěta. Není možné varovat před zdraví ohrožujícím jednáním jen na cigaretových krabičkách. Je třeba rozmísit další cedule a upozornění na všech viditelných místech: Nelezte na sloupy elektrického vedení! Před vstupem do vozovky se rozhlédněte! Nevyklánějte se z oken! Před zatáčkou zpomalte!

Na všechny nebezpečné předměty, jakou jsou nože, vidličky a lžíce je třeba připevnit upozornění, že je možné s nimi způsobit smrtelné zranění, ať už sobě či jiným. A nejde jen o bezpečnost, ale i o hygienu či vzorce našeho chování: Občané, po návštěvě WC si myjte ruce! Muži, kupujte ženám květiny!

Přijetí zákona proti kouření etc. bude mít i positivní sociální dopad. Čím víc zákazů a příkazů, tím víc pracovníků dozoru a dohledu – podnikové, pracovní, rodinné, stravovací, dopravní, pořádkové, kulturní, výrobní, spotřební, daňové, volnočasové kontroly, což přinese statisíce nových pracovních míst v rámci správy fyzické a duševní hygieny, z které by se mohlo vyvinout i nové průmyslové odvětví. Ideálem je dosáhnout stavu: 1 + 2 – aby na každého pracovníka připadl jeden orgán dozoru + plus jeden orgán dozoru dozoru.

Doprdele.