Jakoby jakýsi kritik

V českých literárních kruzích stále převládá názor, že dobrý kritik či kritička musejí mít pro posouzení díla především cit, intuici, dobrý a žádnými školami nezkažený vkus. Jakákoli akademická průprava, vzdělání, metodologický rozhled a pojmosloví jsou u nich předem podezřelé.

Kořeny tohoto přesvědčení jsou jednak sociální povahy, neboť novodobý český národ vzešel ze selského stavu, a uchoval si proto nedůvěru ke všemu, co zavání učeností, jednak povahy ideové, neboť romantika, která selský stav emancipovala a jež sázela na shůry seslané a žádným vzděláním nepokřivené zření a vhled, dosud neskončila. Tento přístup také posvětil a stvrdil místní kritický bůh F. X. Šalda, když ve svém, pro tuzemskou kritiku zakládajícím díle Boje o zítřek mimo jiné napsal, že „opravdová kritika byla vždy ne povoláním, nýbrž posláním, ne zaměstnáním, nýbrž osudem, ne metodou, nýbrž intuicí, velkým vášnivým pohledem v hrůzu doby, v její neorganizovaný posud děj“. Tato slova si za svou devízu zvolila Společnost po Šaldovi pojmenovaná a v jejich duchu také letos rozhodla při udílení své každoroční ceny. Nikdo jiný totiž takovéto pojetí kritiky neztělesňuje tak dobře jako Jan Štolba, jenž se za sbírku recenzí, kritik a statí Nedopadající džbán stal laureátem Ceny F. X. Šaldy za rok 2006.

Foto Consuelo Kanaga. (Brooklyn Museum).

Jan Štolba je v nejlepším slova smyslu kritický primitiv, diletant a amatér. Primitiv ve smyslu prvotního, ničím nezkaženého, nepokrouceného, nezformovaného pohledu na literaturu. Diletant čili člověk, jehož literatura delectat – baví, těší a skýtá mu útěchu. A amatér neboli její upřímný a vášnivý milovník. Pokud bychom opět v Mistrově tradici chápali kritiku tak, že má skýtat patos a inspiraci, pak Štolba beze zbytku naplňuje první požadavek. Vášnivé zaujetí, naprosté osobní nasazení a ručení životem za svou tvorbu vyzdvihuje jednak on sám u autorů, jež posuzuje, jednak tuto ctnost shledávají u Štolby a jeho textů všichni, kdo jeho knihu recenzovali. Kéž by nám pánbůh dal více takovýchto nadšenců planoucích pro poezii!

S inspirací se to bohužel má jinak. Chápu-li inspirativní text jako ten, který mi nabízí nový pohled na věc a zároveň mě vybízí, ponouká, popouzí, abych o ní po svém, jinak a třeba i protikladně přemýšlel, pak Štolbovo psaní má pro mě hodnotu blížící se nule. Tento nedostatek tkví jednak v jeho pojetí poezie a jednak v jeho stylu. Jan Štolba chápe poezii jako médium, skrze něž se lze dostat k básníkovu prožitku, zahlédnout okamžik jím zachycený, dohmatat se předtextového, bezeslovného, přirozeného světa. Básníkovým úkolem tudíž není tvořit nové světy, nýbrž pozorně a pokorně sledovat svět stávající a zachycovat skrytou pravdu bytí, jež se ve vzácných chvilkách zjeví. Poezie jako epifanie. Jan Štolba proto na básni oceňuje její autentičnost, respektive autentičnost básníkova prožitku a přiměřenost výrazu, jímž prožitek zachytil. Proto také v současné české poezii kritizuje neoavantgardní proud (např. Jaromíra Typlta) jako příliš upovídaný, zastírající slovními přívaly pravou podstatu, rovněž proud křesťansko-spirituální (např. Petra Borkovce) jako příliš ornamentální, dekorativní, manýristický a proud groteskně-mystifikační (např. Ivana Wernische), v němž pro neustálý škleb a literární reminiscence nelze si být nikdy jistý, kdy to autor myslí vážně a kdy si dělá srandu. Naopak cení si proudu civilistního, nebo jak ho nazývá Miroslav Balaštík empirického, v němž básník funguje jako ozvučnice a jejž ztělesňuje např. Petr Hruška.

Jan Štolba si přitom není anebo nechce být vědom dvojí skutečnosti: zaprvé že takovéto uvažování o poezii coby zjevení tajemství bytí nutně vyúsťuje v banální a nicneříkající tvrzení typu „Svět je tak neustále otevřená možnost i dávno hotová dokonalost vjednom“ anebo „Texty jako Arsenál jsou totiž schopné zračit svým způsobem vše“. A zadruhé pomíjí fakt, že každý jazykový projev je svou podstatou gestem a strategií, jak to v recenzi na Nedopadající džbánSouvislostech nazývá Petr Boháč, čili že i ta nejpřirozenější, nejcivilnější a nejautentičtější báseň je umělým konstruktem, jehož hodnota a významy nejsou zafixované a musíme je také konstruovat. A tato skutečnost není nějakým výmyslem postmoderny, jak si mnozí myslí, nýbrž tkví v samých základech evropské vzdělanosti, třebaže se na to od 19. století trochu pozapomíná. Z čeho jiného vychází biblická exegetika než z přesvědčení, že Písmo se vždy dá vykládat několika způsoby a tyto způsoby navzájem koexistují a neruší se, a tudíž není možné mu přisoudit jeden jediný smysl? Na čem jiném stavěla antická rétorika než na vědomí, že jazyk je nástroj, který vždy skutečnost a posluchače či čtenáře manipuluje? Přesvědčení, že dokážu z básně vyčíst, zda v ní autor pravdivě zachytil svůj autentický zážitek, je stejně naivní jako si myslet, že by se mi podařilo z přímého pohledu Stanislava Grosse poznat, zda to myslí upřímně, anebo nemyslí.

 

Druhý Štolbův nedostatek, jenž přímo vyplývá z prvního, je jeho styl. Pro ilustraci z jedné Štolbovy recenze ocituji: „Petr Hruška otevírá svou novou sbírku Vždycky se ty dveře zavíraly podivuhodnou vizí: ,Vždycky se ty dveře zavíraly, samy od sebe, léta letoucí, s pomalým chvatem. Teď se ani nehnou‘. Tajemství náhle nedovřených dveří je tu důvěrně přítomné, důvěrně se nabízející, a přece zároveň předem uzavřené do své nerozluštitelnosti. Takové ,nicotnosti‘ se dějí a je zbytečné se jimi zabývat. Jestliže si jich přesto všimneme, ocitáme se uprostřed skrytého existenciálního minidramatu; uprostřed utkvění, v němž jako by se náhle něco zásadně proměnilo. Víme, že dveře nepromluví, jejich náhlá nehybnost, nečekané vykročení z důvěrně známé mapy dní, již s námi doposud sdílely, je však výmluvnost sama […]“ a tak dál donekonečna. Petr Boháč to nazývá „nabubřele bezbřehou banálností“, Marek Vajchr v Revolver Revue „asociativní litanií“ a „nepřiléhavě afektovaným stylem psaní“, jehož lexikon svědčí o víře jejich autora, „že hlubokých myšlenek a dynamického stylu lze docílit kumulací ,hlubokých‘ a ,dynamických‘ slov“. Pro mě to je Pýthiino mumlání, které sice má samo o sobě určité estetické kvality a dá se chápat jako autonomní literární text, ale z hlediska kritiky je k neučtení.

Jan Štolba vrší jednu metaforu na druhou, jedno abstraktum na další, přičemž by se každá metafora a každé abstraktum daly zaměnit za jiné, a téměř stejně často jako interpunkci používá svoje nejoblíbenější dvě figury: jakoby a jakýsi. Z jeho psaní se stává temný les, hustá mlha, kde není možno se ničeho zachytit a kde je dovoleno vše, a z rozpravy o poezii okultismus, v němž pouze vyvolená média jako Jan Štolba vidí a vědí, a nám ostatním je dáno toliko věřit. A já – třebaže věřím Štolbovu bezelstnému pohledu, jenž si nezadá s někdejším pohledem mladého premiéra-mašinfíry – bych radši rozuměl.

(Jan Štolba, Nedopadající džbán, Praha, Torst, 2006.)

P. S.: Na internetových stránkách Společnosti F. X. Šaldy chybí posudek, na jehož základě byla cena udělena Janu Štolbovi, stejně jako tam není laudatio, které při předávání proslovil Jiří Pelán, a proto jsem se je téměř týden od PhDr. Libuše Heczkové, Ph.D. snažil dostat. Bohužel do odevzdání tohoto textu jsem je nedostal. Vyzývám tedy Společnost, aby oba texty co nejrychleji zveřejnila, a zabránila tak dojmu, že rozprava o kritice je přístupna jen úzkému okruhu zasvěcenců.

Babylon 2/XVII, Literární a výtvarná příloha, říjen 2007