Za kardinálem Miloslavem Vlkem

Za svůj život jsem napsal jen asi tři nekrology a vždy v nich bylo něco z osobního vyznání, protože prostě nedokážu sestavit tradiční popisný medailon, který velkou většinou dokazuje, že autor postrádá empatii vůči zemřelému a píše o něm jen ze špatně pochopené kurtoasie, či spíše jakési povinnosti. Nesnadno jsem se k tomu odhodlával i po zprávě o úmrtí P. Miloslava Vlka, kardinála-arcibiskupa pražského a primase českého, jehož jsem měl tu čest několikrát v životě potkat. Vážil jsem si ho pro pevnost víry a ryzost charakteru, jichž se v našich zeměpisných šířkách tolik nedostává lidem veřejně činným. Životní dráha a jeho postoje v klíčových otázkách jsou dost dobře známy a budou jistě i v budoucnu hodnoceny – promiňte tedy, když se omezím jen na několik reflexí, jež za sebe považuji za podstatné.

Kardinál Vlk předává Cenu sv. Vojtěcha nakladateli Horáčkovi za Velké dějiny zemí KČ. foto Jaromír Žegklitz

Poprvé jsme Otce Miloslava s nakladatelem Láďou Horáčkem-Pasekou navštívili v pražském Arcibiskupském paláci, když jsme v doznívající euforii (bohužel) poloviny 90. let pojali plán na uspořádání konference v Litomyšli na téma Co daly země Koruny české Evropě. Chyběli tam státníci (včetně presidentů nebo korunovaných hlav), a tak nejpřednějším hodnostářem mezi účastníky byl právě arcibiskup Miloslav Vlk – nám to však k plné spokojenosti úplně stačilo. Pro sebe jsem považoval důležité zjištění, že stejně jako já studoval obor archivnictví-dějepis a Láďu Horáčka zase pobavilo, že po odebrání souhlasu k výkonu duchovní služby kvůli povinnému razítku o zaměstnání v občanském průkazu myl okna a výklady i u Fišerova knihkupectví v „Kaprovce“, které v závěru obhospodařovala Paseka.

V srpnu 1997 se v Praze za takřka okázalého nezájmu většiny veřejnosti i českých historiků a politiků konalo 23. mezinárodní kolokvium vojenských historiků. Čest naší vlajky hájil toliko nedávno jmenovaný pan kardinál Miloslav Vlk, který se v doprovodu papežského nuncia zúčastnil slavnostní vernisáže výstavy ve Schwarzenberském paláci na téma Třicetiletá válka začala a skončila v českých zemích. Po jejím skončení se řešil problém, co s ostatky padlých vojáků z Bílé hory, jež byly dosud velice nepietně uloženy v manipulačních prostorách paláce a na výstavě naopak s pietou umístěny. S požehnáním Otce Miloslava bylo rozhodnuto je uložit na vybraném místě smíření poblíž chrámu P. Marie Vítězné na Bílé hoře, protože podle jeho názoru kosti katolíků a evangelíků již nemívají příčinu se nesnášet – zvláště několik staletí po smrti jejich původních „nositelů“. Vybavuje se mi okamžik, kdy jsme stáli se ženou v chrámové sakristii a první, kdo tam po nás vstoupil, byl pan kardinál. Byli jsme trochu rozpačití, ale Otec Miloslav vše zvládl s příslovečnou nonšalancí. Obrátil se k mojí manželce (nevím, zda si ji pamatoval z Litomyšle) se slovy: „Podle barvy Vašeho nosu soudím, že i Vám musí být hrozná zima. Doufám, že nám tu nabídnou horký čaj.“

Zjevná náklonnost Otce Miloslava k vojenské historii měla své dávné kořeny, protože – jak jsme se dozvěděli – uvažoval o dráze vojenského pilota, ale měl nejspíše problém sloužit komunistickému režimu na předpokládaném „poli válečném“. A tak jsme na samém počátku třetího tisíciletí po Kristu – za účasti ředitele (tehdejšího) Historického ústavu Armády ČR – přivítali pana kardinála v Leteckém muzeu ve Kbelích. Dobře si pamatuji výraz jeho tváře, když mohl usednout do kabiny vystaveného „spitfajru“, zažít vyhlídkový let nad Prahou a dokonce si na chvilku „zapilotovat“.

Bylo mi hodně líto, že jsem nemohl vyhovět pozvání k účasti na cestě pana kardinála do Říma, při které Svatý otec Jan Pavel II. veřejně vyjádřil vstřícné stanovisko k české reformaci a ke známé kauze M. Jana Husa. V této souvislosti vznikl také obsažný a výpravný sborník historických studií, na jehož prezentaci v Arcibiskupském paláci pozvali také mne. Z paměti mi asi nikdy nevymizí snad nejhorší tréma mého života, když jsem se na poslední chvíli dozvěděl, že mám na podnět hostitele a v zastoupení Ládi Horáčka představit nakladatelský projekt pod názvem Velké dějiny zemí Koruny české. Myslel jsem, že mne nohy neunesou, a už nevím, co jsem tehdy říkal. Dodnes věřím, že laskavé přivítání i vzezření Otce Miloslava mě tehdy uchránilo před strašlivým trapasem.

I poslední naše setkání se odehrálo v souvislosti s „Velkými dějinami“ a opět zcela příznačně za účasti Ládi Horáčka, jemuž pan kardinál Dominik Duka udělil zlatou medaili sv. Vojtěcha v den patronova svátku L. P. 2014. Bylo to jediné vyznamenání, jehož se nakladateli „Pasekovi“ dostalo i prostému faktu, že jsme navzdory těžkým problémům dovedli líčení minulosti českých zemí (snad prozatím) do roku 1945. Jsem přesvědčen, že mimořádnou zásluhu na tom měl kardinálův předchůdce na arcibiskupském stolci, a způsobil tak Láďovi nejspíše poslední velikou radost v jeho životě. Mnohé z nás však v sobotu 18. března L. P. 2017 velice zarmoutil a některým se možná bude zdát nepřípadné přát mu lehké spočinutí a věčné světlo. Vždyť kdyby nebylo dopřáno Otci Miloslavovi, kdo by pak u „Nejvyšší soudní instance“ obstál?