Informace zvídavějším – nález století

Od Březinovy smrti roku 1929 až do poloviny října 2018 nebylo možné zpřístupnit, prozkoumat či dále zpracovat netušené množství přípravných materiálů ke druhé esejistické knize Skryté dějiny, za básníkova života nikdy nevydané. Důvodů bylo hned několik, jeden však podstatný – nevůle rodiny Otakara Fialy, jemuž byl celý konvolut Březinovým dědicem a vykonavatelem jeho závěti Matějem Lukšů brzy po básníkově smrti zapůjčen

Otakar Fiala se tehdy tohoto oddílu pozůstalosti ujal jako editor a některé jednotlivé části pak postupně v průběhu několika desetiletí publikoval. Svou koncepci a své originální postupy – editorem samým nazvané rekonstrukcemi – při zpracování tohoto souboru shrnul až mnohem později, ve studii Mlčení Otokara Březiny. Chronologie rukopisu Skrytých dějin, ČMM Brno 50, 1965, 283–313. Skryté dějiny pak jako historicky vůbec první úplné vydání vyšly právě na základě Fialou rekonstruovaných textů péčí Josefa Ziky až roku 1970.

Jako literární historik, dnes už téměř celoživotní zájemce o básnické, esejistické a korespondenční dílo Otokara Březiny a také editor tohoto díla je mou nad jiné milou povinností i nekonečnou radostí oznámit, že v říjnu 2018 se mi konečně podařilo tento ohromující, mimořádný a i v obecných dějinách světové literatury ojedinělý soubor rukopisů objevit a nově otevřít světu… Obsahuje mj. velké množství novějších a nových pracovních verzí pozdních esejů, čistopisy, koncepty, vsuvky, poznámky, glosy, ale i vlastnoruční rukopisný přepis studentských veršů, koncepty a náčrty mnoha dalších veršů, dopisů jiných adresátů básníkovi, náčrty věnování etc. etc.

Lze tedy s velkými nadějemi doufat, že se v co nejkratší době objeví možnost tento oslepující a nejen pro českou literaturu vrcholně významný rukopisný soubor uložit v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, na onom místě, které jako jediné a nejvhodnější připadá do úvahy, a aby tedy i do budoucna byla všem zájemcům o dílo jednoho z nejvýznamnějších světových symbolistů dána možnost dalších výzkumů.

A jen dodatek: Podařilo se, vše je teď už uloženo na Strahově v PNP…

 

Holmanův Březina a Březinovi blízcí